PlatoCatalogue of Titles
Logos Virtual LibraryCatalogue

Plato (427-347 BC)

Catalogue of TitlesLetters (possibly spurious)

Genuine Dialogues

Alcibiades
Apology
Charmides
Cratylus
Critias
Crito
Euthydemus
Euthyphro
Gorgias
Hippias Major
Hippias Minor
Ion
Laches
Laws
Lysis
Menexenus
Meno
Parmenides
Phaedo
Phaedrus
Philebus
Protagoras
Republic
Sophist
Statesman
Symposium
Theaetetus
Timaeus

Spurious Dialogues

Alcibiades II
Cleitophon
Epinomis
Hipparchus
Lovers
Minos
Theages

Logos Virtual Library